Vaar mee met
Ballon de Blauwe Vogel

een onvergetelijke ervaring

Met Ballon de Blauwe Vogel kunnen personen die langdurig ziek zijn (geweest), lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten, mensen in een moeilijke thuissituatie en vanaf 2017 rolstoelgebruikers een ballonvaart maken. Een vaart zal voor al deze mensen een once in a lifetime experiënce zijn én een blije herinnering voor alle betrokkenen. De naam van de ballon is ontleend aan het sprookje "L' Oiseau Bleu" (De Blauwe Vogel) van Maurice Maeterlinck. In dit sprookje gaan de kinderen Tyltyl en Mytyl op zoek naar deze vogel om een ernstig ziek meisje te genezen.

CORONA-update!

De Blauwe vogel vaart!

De coronaregels worden via de KNVvL strikt gevolgd, toegepast en steeds geactualiseerd. Als de weersomstandigheden het toestaan 'varen' we zover mogelijk het winterseizoen in waardoor ook een ochtend- of winterse vaart tot de mogelijkheid behoort.

Houd dus onze vaarplanning goed in de gaten!

De coronapauzes hebben er afgelopen anderhalf jaar overigens voor gezorgd dat er extra aandacht aan de configuratie is besteed. Er is geïnvesteerd in de aanschaf van een 'eigen' transponder, bovendien zijn beschadigingen aan de mand, ballon en safe-seats  hersteld. Daarnaast is de mand uiterst grondig schoongemaakt en ziet er dus weer uit als nieuw.

Dankzij al onze donateurs zijn de jaarlijkse vaarten mogelijk. Maar ballonvaarten blijven kostbaar, dus donaties zijn altijd welkom:

NL16INGB0654629161

t.n.v. Stichting Ballon de Blauwe Vogel  FaceBookpagina!

Vaarschema

Indien de vaarcondities het toelaten kiezen we het luchtruim!

We zijn er helemaal klaar voor!

Als de vaar- en weersomstandigheden het toelaten zullen op de beoogde data, vaarten worden uitgevoerd!

Door weersomstandigheden kunnen vaarten nog op het allerlaatste moment afgelast worden, tot uiterlijk 14.30 uur op de dag van de vaart. Zo kan een mooie, rustige dag toch niet geschikt zijn omdat op grotere hoogte de windsnelheid te hoog is. Voor vragen of informatie kunt u zich wenden tot Niek Vreuls: (043) 34 34 519. Let op: deelnemers die zonder bericht verstek laten gaan en niet verschijnen op de afgesproken locatie/verzameltijd zal geen tweede gelegenheid geboden worden om aan een vaart deel te nemen. Alleen de vaste begeleider van een passagier mag mee.

Er zijn voorlopig geen vaarten gepland.

ervaringen van passagiers

 
'Integratievaart' 2017

Esther

En weer gingen kinderen van de 'integratievaart' met glinsterende oogjes de lucht in..... Dank jullie wel!!

...
lees meer
 
Ballonvaart 31-05-2017, Marian

Beste Niek,
Ben nog een beetje in de wolken!

Wat was het weer een geweldige ervaring om in zo'n mooie ballon over Limburg te varen! Een bijzonder prettige piloot en een mooie tocht,om nog la...

lees meer
 
Ballonvaart 31-05-2017, Sharon

Hallo Nic,

Super bedankt voor de geweldige ervaring gisteren.

Ik heb ongelofelijk genoten en vind t een geweldig initiatief om dit voor mensen met een beperking te realiseren.

E...

lees meer

foto's van de vaarten

Ballon de Blauwe Vogel

icon ballonweetjes

Ballonweetjes

De eerste ballon met mand en uitrusting is van 2007 tot 2013 belangeloos ter beschikking gesteld door RSM. In 2014 werd de hele configuratie aan de stichting geschonken. Dankzij donaties kon de eerste ballon in 2015 vervangen worden door een uitstekend tweedehands exemplaar. Deze nieuwe Blauwe Vogel is 25,5 meter hoog en heeft een diameter van 21 meter bij een omtrek van 67 meter. Hij bestaat uit meer dan 1.480 m² stof en heeft een volume van 4.530 m³. Vanaf 2017 beschikt de stichting dankzij nieuwe donaties over een rolstoeltoegankelijke mand. 

https://fb.watch/7EMKNuKIuX/

 

icon crew

Crew

De ballon wordt gevaren door een professionele crew met ervaren aëronaut. De gehele configuratie (ballon, mand, brander en trailer) zijn eigendom van de stichting. Dankzij de samenwerking met ballonorganisaties kan de stichting de kostprijs per vaart reduceren. 

icon weldoeners

Weldoeners

Onderstaande stichtingen maakten de aanschaf van onze nieuwe rolstoeltoegankelijke mand en bijbehorende brander en trailer mogelijk:                                                       Sint Clemens Stichting, Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof en Old Grand Dads

 

icon vertreklocaties

Vertreklocaties

Tenzij de herkomst van de passagiers anders verlangt stijgt De Blauwe Vogel altijd in Limburg op. Hierbij zal een voor de passagiers centraal gelegen startpunt gekozen worden. De keuze van die locatie wordt ook bepaald door de windrichting: een vaart over de Limburgse heuvels of de eigen woonplaatsen is interessanter dan over een industriegebied.

icon weer

Het weer

Er zal uitsluitend gevaren worden onder de meest veilige en optimale weersomstandigheden. In de praktijk betekent dit dat het weer bepaalt of de ballon kan varen. De kans dat een vaart door weersomstandigheden - soms op de dag zelf nog - afgeblazen moet worden is dan ook niet denkbeeldig.

icon duur

Duur van de vaart

Een vaart duurt maximaal 2 uur. Afhankelijk van de windrichting en -snelheid zal geland worden in Nederland, België of Duitsland. De volgauto kan de passagiers helaas niet terugbrengen naar de plaats van vertrek, hier zal door de passagiers zelf vervoer geregeld dienen te worden.

Wie kan er mee

Wie kan mee

In principe kan iedereen mee die voldoet aan een van de punten van onderstaand profiel:

Ernstig en/of langdurig zieke kinderen en kinderen herstellend van ernstige/langdurige ziekte
Kinderen in asielzoekerscentra
Personen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap
Alleenstaande, eenzame mensen
Kinderen uit gezinnen met een moeilijke thuis- of opvoedingssituatie en/of precaire financiële situatie. Afhankelijk van de omstandigheden kan de stichting besluiten om het hele gezin voor zover mogelijk deel te laten nemen aan de vaart

Behalve de aëronaut kunnen er 6 personen mee, bijvoorbeeld 5 kinderen plus 1 begeleider. Dit betekent dat er geen ruimte zal zijn voor derden. Wij vragen begrip hiervoor, met name van de naaste familieleden van de passagiers.

De stichting streeft ernaar om tenminste tien vaarten per jaar te maken. Met deze frequentie zal de wachtlijst niet verder toenemen en kunnen uitgestelde vaarten vrij snel (afhankelijk van het weer) alsnog gemaakt worden.

Toestemming

Deelname van kinderen en verstandelijk gehandicapten kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers en na het overleggen van een medische Verklaring van geen bezwaar. Deze toestemming en Verklaring van geen bezwaar zijn absolute voorwaarden. Bovendien zal een begeleider deel moeten nemen aan de vaart.

Download toestemmingsformulier 

 

 

 

Passagierskeuze

Om organisatorische redenen is het niet mogelijk dat deelnemers zichzelf aanmelden.
Ze kunnen worden aangemeld door bijvoorbeeld ouder(s), de (speciale) school die zij bezoeken, hulporganisaties of de instelling waar ze verblijven. Dit om te garanderen dat elke aangemelde passagier ook inderdaad tot een van de doelgroepen behoort. Ook is het mogelijk dat een sponsor een groep aanmeldt.

Zij die aangemeld zijn, dragen de verantwoordelijkheid om ook daadwerkelijk aan de vaart deel te nemen, overmachtsituaties daargelaten. Wanneer deelnemers zonder opgaaf van reden verstek laten gaan zullen zij geen tweede kans krijgen om aan een vaart deel te nemen! Er zijn per vaart slechts vijf plaatsen beschikbaar en elke niet bezette plaats gaat ten koste van personen die wél graag hadden deelgenomen.

Vrijwillige bijdrage

Logistiek en organisatie, brandstof voor ballon en volgwagen, materiaalkosten en de inzet van een professioneel team: een ballonvaart is en blijft een kostbare zaak. De stichting stelt het dan ook zeer op prijs als een deelnemer een vrijwillige bijdrage geeft. Deze bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL16INGB0654629161 t.n.v. Stichting Ballon de Blauwe Vogel Maastricht. Ook is het mogelijk om uw bijdrage op de vaardatum voor aanvang van de vaart (contant) te overhandigen aan een van de aanwezige bestuursleden.

Over de stichting

over de stichting


Beleidsplan 2021

We hopen minimaal 10 vaarten te kunnen maken als de fondswerving gunstig verloopt. Zoals u in het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2021 op onze site kunt lezen, is financiële ondersteuning noodzakelijk, zowel voor de investeringen als ook voor de exploitatie. Zonder financiële ondersteuning slaan de noodzakelijke investeringen een enorm gat in onze reserves, waardoor wij in 2021 nog slechts een zeer beperkt aantal vaarten kunnen uitvoeren. Naast de donatie van St. “de Knoevel” ontvingen wij ook donaties van St. “Vooruit”, St. “Kannnunik Salden” en de “Léon Reinards St.” en zoals  eerder  genoemd,  ook van particulieren.  Deze donaties maken het voor BBV mogelijk om in 2021 vaarten te realiseren en de jaarlijkse vaste kosten van verzekering en verplichte keuring te voldoen. 

BBV ontkomt ook niet aan “prijsstijgingen” op velerlei gebied, de kostprijs van een vaart zal rond 750 euro gaan bedragen. Zeer waarschijnlijk zullen we wederom te maken krijgen met een toename aan “afgelaste vaarten“ vanwege de weerssituatie en coronaontwikkelingen, hier geldt het strikte uitgangspunt voor onze kwetsbare doelgroep dat veiligheid voor alles gaat. Dit betekent dat er in de seizoensplanning meer ruimte voor inhaalvaarten dient te worden ingeruimd.

Kinderen en jongeren zijn en blijven onze eerste en dus belangrijkste doelgroep, die in veel gevallen een van de ouders als medepassagier wensen. De aanvragen van volwassen passagiers, met bijvoorbeeld de ziekte ALS is inmiddels verviervoudigd. De rolstoeltoegankelijke mand met twee safe-seats heeft tot gevolg dat slechts 4 passagiers aan boord kunnen hetgeen betekent dat er hierdoor komend vaarjaar meer planningsdruk kan ontstaan. 

Ook dit seizoen krijgen, in overleg met Stichting “de Knoevel”, enkele families de mogelijkheid om een ballonvaart te maken. 

ANBI -status


ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de overheid aan Stichting de Blauwe Vogel de ANBI-status toegekend. Deze wordt uitsluitend toegekend wanneer wordt voldaan strikte voorwaarden, zoals:

• De organisatie zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang
• De organisatie heeft geen winstoogmerk
• Organisatie en alle betrokkenen voldoen aan de integriteitseisen
• De organisatie beschikt over een strikt gescheiden, beperkt eigen vermogen
• De administratie van de organisatie is transparant en algemeen toegankelijk.

 

het bestuur


Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden:

Mennen Mathijs, penningmeester 

Vreuls Nicolaas, voorzitter

Gijsen Marcel, secretaris

Hupperets Pierre, zonder portefeuille.

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd ( zie statuten )

Voor contact met betrekking tot vaarten, reserveringen enz. kan men zich wenden tot de voorzitter: Niek Vreuls.

 

adviseurs


Als adviseur is aan de stichting verbonden:

- Frans Spanjaard, Strategie & Communicatie,                    Maastricht

naar ANBI

donateurs

Dat een ballonvaart veel betekent voor onze passagiers blijkt niet alleen uit hun reacties maar ook uit de donaties die zij soms voorafgaand aan een vaart aan ons overhandigen.

 

Als stichting zonder winstoogmerk zijn wij echter grotendeels afhankelijk van donaties van dienstverlenende stichtingen, serviceclubs, bedrijfsleven, particulieren, etc.. Giften, zowel kleine als grotere, zijn dan ook altijd zeer welkom:

Stichting Ballon de Blauwe Vogel

NL16INGB0654629161

Schenkingen zullen niet alleen continuering van onze activiteiten betekenen, het kan ook de vaarfrequentie verhogen. Dat laatste zal zeer welkom zijn, aangezien het aantal potentiele passagiers als gevolg van onze nieuwe rolstoeltoegankelijke mand sterk gestegen is.

wij danken

Wij danken onze donateurs, groot en klein, uit naam van iedereen die vanaf 2007 deel heeft kunnen nemen aan een ballonvaart. Dankzij schenkingen van onderstaande donateurs kunnen wij ook dit jaar weer mensen blij maken met een aantal vaarten:

Léon Reinards Stichting
Elisabeth Strouven Fonds
Stichting Vooruit!
Personeel en directie van RSM Accountants en Fiscalisten
De Nieuwste Pabo van Fontys- en Zuyd-Hogescholen Sittard
Crowdfunding via Facebook: iedereen die ons een warm hart toedraagt en ons heeft gesteund met een donatie

Stichting Aktie ‘68 
Rabobank Maastricht (Droomwens) 
Rotary Maastricht-Geuldal 
Rotary Hoensbroek 
Lionsclub Heerlen 
Lionsclub Kerkrade 
Lionsclub Maastricht 
Kiwanis Maastricht-Heuvelland 
Kiwanis Bronsgroen 
Hulpfonds Preuvenemint 
Café Sjiek 
PV Q-park 
Young Business Club 
ArtApart mediavormgeving 
S. Vergoossen 
Ouders Levi Ramakers